Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Música de Puno Vol. I


01 Sicuri motivo  02Casarasiri  03Ayarachi de Paratiamotivo 04 Flor de  huancayohuayno  5 Ramismotivo  06  Chasquitaymotivo07 Wifala08Margaritahuayno  09 Chirihuanodanza 10 Karapulimotivo 1 1Cerrito de Huacsapatamotivo  12Kajelo
buttonyl.png (164×40)