Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Jilguero de Llata - Exitos en Vivo


01 Mañana me voy huayno
02 Serenata por tu santo huayno
03 Lamentos huayno
04 Olvidarte nunca huayno
05 Lloro mi suerte huayno
06 Juraste amarme Inga, M. huayno
07 Llata querida Inga, M. huayno
08 Ojos negros huayno
09 Marcallapa Marcallapa huayno
10 Adiós vidita huayno
11 Río Huallaga huayno
12 Linda llatina huayno
13 Tú y yo huayno
14 Cerro de Jirpim huayno

buttonyl.png (164×40)